top of page

מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

2015

שנה

שם הזוכה

שיוך

כותרת עבודה

אוניברסיטת בר אילן

אושר שקורי

2015

לפרטים
לפרטים

גימנסיה הרצליה

קרני לב בר אור

2015

המרכז ללימודים אקדמאיים

אור יהודה

ענת רגב-אדלר

2015

2015

אלעד גלעדי

האוניברסיטה העברית ירושלים

2015

דור גושר

אוניברסיטת תל אביב

לפרטים
לפרטים
לפרטים

תעודת הוקרה

bottom of page