top of page

מחקרים וחיבורים בנושא התמודדות עם טרור

2014

שנה

שם הזוכה

שיוך

כותרת עבודה

אוניברסיטת תל אביב

כרמית ולנסי

2014

לפרטים
לפרטים

אוניברסיטת תל אביב

ליאור טבנסקי

2014

אוניברסיטת בר אילן

פנינה שוקר

2014

2014

ירדן מנדלסון

האוניברסיטה העברית ירושלים

2014

דורון אברהם

המרכז הבינתחומי הרצליה

אוניברסיטת בר אילן

שלומי שטרית

2014

לפרטים
לפרטים
לפרטים
לפרטים
bottom of page